Boka/upphäva tid

Vårdresultat

Fertilitetsbehandlingarnas sannolikhet att lyckas påverkas av barnlöshetens orsak och längd, ålder (speciellt kvinnans) samt tidigare graviditeter och vårdresultat.

En elektiv embryoåterföring innebär att man ur ett urval på många embryon kan välja det enligt biologen bästa embryot eller embryona. Om det enbart finns få embryon är sannolikheten för en graviditet mindre, eftersom det inte går att välja mellan embryona.

En klinisk graviditet betyder en graviditet som konstateras av en läkare och som finns inuti livmodern. Som en klinisk graviditet räknas även graviditeter som konstateras utanför livmodern eller en ofostrig graviditet. Biokemiska graviditeter eller en graviditet som avbrutits redan före det allra tidigaste graviditetsultraljudet bör man inte ta i beaktande i vårdresultaten.

I inseminationsbehandlingar, dvs. vård genom konstgjord befruktning, börjar en graviditet oftast efter 1 - 4 tidsmässigt välplanerade behandlingar. I vissa fall kan det finnas skäl och det kan ge önskat resultat att göra upprepade behandlingar.

Av inseminationsbehandlingar som görs till par, är antalet konstaterade kliniska graviditeter 20 – 25 %.

Av inseminationsbehandlingar som görs med hjälp av donerade spermier, är antalet kliniska graviditeter 25 – 30 %.

Av provrörsbefruktningars (IVF) och mikroinjektionsbehandlingars (ICSI) elektiva embryoåterföringar är antalet kliniska graviditeter 30 – 40 %.

Vid återföringar av nerfrysta embryon är sannolikheten för en graviditet 20 – 30 %.

Efter behandlingar med donerade äggceller är sannolikheten för att återföringen leder till en graviditet 40 – 50 %. Då återföringen görs med nerfrysta embryon är sannolikheten aningen lägre.

Både vid återföringen av färskembryon och av nerfrysta embryon är principen att man återför enbart ett embryo i taget för att undvika flerbördsgraviditeter. För varje fall enskilt kan man överväga förutsättningarna att göra en överföring med två embryon. En kvalitetsmätare på god vård är en andel på högst 10 % flerbördsgraviditeter.