Boka/upphäva tid

Donation av äggceller eller spermier

Donerade könsceller är ibland den enda möjligheten att få ett eget barn. Det finns en ständig brist på både donerade äggceller och donerade spermier, och det kan ta lång tid att hitta en lämplig donator.

Utomlands finns en större tillgång på donerade spermier och att köpa från utlandet är enkelt och ett vanligt sätt att skaffa spermier till fertilitetsbehandlingarna. Det finns dock en stor efterfrågan även på inhemsk donerad sperma. 

För att kunna donera äggceller ska du vara en frisk kvinna under 36 år. För att kunna donera spermier ska du vara en frisk högst 43 år gammal man. Många som donerar könsceller har redan egna barn, men det är inte ett krav. På kliniken görs en hälsoutredning och vårdprocessen samt de etiska och juridiska aspekterna av donationen gås genom. De som överväger att ställa upp som donatorer har möjligt att diskutera med en psykolog före behandlingen börjar.

Av donatorerna tas infektionsblodprov (HIV, B- och C-hepatit samt syfilis) och från ett urinprov testar man klamydia och gonorré. Alla undersökningar är kostnadsfria för donatorn och resultaten får du till dig själv.

Av donatorerna får man enligt lagen om assisterad befruktning enbart registrera följande information; längd, ögon- och hårfärg samt etnisk bakgrund.

Enligt lagen om assisterad befruktning registreras alla donatorer i ett register som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården upprätthåller.  Då barnet som fått sin början med donerade könsceller fyller 18 år har hen rätt att få donatorns namn och personnummer. Detta förutsätter naturligtvis att föräldrarna har berättat åt sitt barn om donationen. Varken donatorn eller barnet har juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot varandra. Kliniken upprätthåller information om använda könsceller, och av samma donators könsceller får det födas barn till högst fem familjer.

Donatorn har rätt att ta tillbaka sitt samtycke till donationen tex. om det sker en ändring i livssituationen. I så fall förstör kliniken de oanvända cellerna eller embryona, men till könsceller som redan använts i behandlingar eller till en börjad graviditet påverkar tillbakatagandet av samtycket inte.

Att betala ett arvode till donatorn är enligt lagen om assisterad befruktning inte tillåtet, men donatorn får ersättning för utgifter och inkomstbortfall som donationen orsakar. För betalandet av ersättningen behövs ett skattekort.

Information om att donera äggceller

Att använda spiral eller p-piller är inte ett hinder för att donera äggceller. Donationen har ingen påverkan på donatorns egen fertilitet.

Då donatorn gått genom hälsoutredningen och blivit godkänd som donator, börjar läkaren planera hormonbehandlingen. Med hjälp av behandlingen strävar man till att få fler än en äggcell att mogna. Behandlingen räcker ungefär två veckor och förutsätter 2 - 4 uppföljningar med ultraljud på kliniken. Äggcellerna samlas genom ett ultraljudstyrt ingrepp med en tunn nål via slidan (punktion). Under ingreppet ges effektiv smärtlindring intravenöst samt vid behov görs en bedövning i slidan. Efter ingreppet följer man med patientens välbefinnande i ungefär en timme på kliniken. Mensblödningen börjar för det mesta ungefär en vecka efter punktionen. Alla undersökningar och mediciner är kostnadsfria för donatorn.

De donerade äggcellerna används i en noggrant utvald mottagares behandling. Äggcellerna befruktas i laboratoriet med mottagarens partners spermier. Ibland kan man även använda donerade spermier i befruktningen. Av embryona återförs en eller högst två till mottagarens livmoder, och de övriga embryona av god kvalitet fryser man ner för kommande behov.

Information om att donera spermier

På donatorns spermaprov undersöker man spermiernas mängd, rörlighet och struktur. Därtill görs en provnerfrysning av sädesvätskan och därefter en tvättbehandling av den upptinade sädesvätskan. Om spermaundersökningens resultat är goda och hälsoutredningen samt infektionsblodproven i ordning, kan man börja nerfrysningen av sädesvätskan.

Donatorn ger ett spermaprov på kliniken 5-10 gånger, och spermierna fryser man ner i små satser. Av ett spermaprov får man vanligtvis flera spermaampuller, vilka används en åt gången i mottagarens behandlingar.