Boka/upphäva tid

Behandlingarnas säkerhet

Behandlingar där äggcellerna fås att mogna genom hormonell medicinering i rätt skede av menstruationscykeln har inte konstaterats ha negativ påverkan på fostret. I provrörsbefruktning, där äggstockarna stimuleras att få fler än en äggcell att mogna, utvecklas för ungefär 2% av kvinnorna ett tillstånd där äggstockarna reagerar häftigare än väntat på stimuleringen. Tillståndet kräver vila i sängläge och ytterst sällan sjukhusvård. Estrogenbehandling orsakar en aningen förhöjd risk för blodpropp. För att undvika de här problemen planeras varje behandling individuellt, och patienternas mående följs noga upp medan behandlingen framskrider.

Efter återföring av två embryon finns en risk för tvillinggraviditet. En tvillinggraviditet är alltid en riskgraviditet. Till en tvillinggraviditet hör en förhöjd risk för fosterdöd, förlossning i förtid och olika komplikationer i samband med förlossningen. Mängden hälsoproblem hos barnen har i uppföljningar visat sig vara aningen större jämfört med barn som inte är tvillingar. Även moderns risk för komplikationer är aningen förhöjd. På basen av dessa orsaker rekommenderas återföringar av ett embryo.

Barn som fått sin början med fertilitetsbehandlingar har ett aningen förhöjt antal medfödda avvikelser jämfört med populationen överlag. I ljuset av dagens forskning antar man att detta beror på de ursprungliga orsakerna till barnlösheten snarare än på fertilitetsbehandlingarna som använts i vården av barnlösheten. Det har forskats mycket och forskas fortsättningsvis om hälsan hos barn som fått sin början med fertilitetsbehandlingar. På basen av denna forskning är behandlingarna trygga för alla parter.

Kvinnans och mannens levnadsvanor påverkar både sannolikheten för en graviditet och fostrets samt moderns välmående. Tobaksrökning bör undvikas helt och alkoholbruk bör hållas måttligt. Även uppnåendet och upprätthållandet av normalvikt är av betydelse. Ifall matvanorna är tillräckligt mångsidiga, behövs inte kosttillskott. Enligt dagens rekommendationer bör dock alla kvinnor börja ta näringstillägg av folsyra redan då man planerar graviditeten. Därtill bör man försäkra sig om ett tillräckligt intag av D-vitamin.